random_image1.jpg

PRIVACY POLICY

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) 2016/679

 

Η Πολιτική Απορρήτου της Vassos Eliades Ltd ενημερώθηκε στις 11 Ιουνίου 2019

Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για τη Vassos Eliades Ltd. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου μας και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σε περίπτωση που προκληθούν οποιεσδήποτε απορίες.

 

H Vassos Eliades Ltd (στο εξής «η Εταιρεία») δεσμεύεται ως προς την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «ΔΠΧ») τα οποία τηρεί για όλους τους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους της. Όπως επίσης δεσμεύεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω ΔΠΧ, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής «ο Κανονισμός») και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

 

Ποιος ο ρόλος της Εταιρείας με βάση τον Κανονισμό

Με βάση τον Κανονισμό, η Εταιρεία είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» (Data Controller) για όλα τα ΔΠΧ που διατηρεί και επεξεργάζεται, εκτός των περιπτώσεων που η Εταιρεία κατέχει την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία (Data Processor) για λογαριασμό άλλου Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» η Εταιρεία μπορεί να αποκτά, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ΔΠΧ των πελάτων και υπαλλήλων της. 

 

Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Εάν είστε υπάλληλος, ενδεχομένως να διατηρήσουμε το όνομα, τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίγραφα εγγράφων όπως διαβατήριο και στοιχεία ταυτότητας, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, λευκό ποινικό μητρώο (για φύλακες), προσωπικές τραπεζικές πληροφορίες και άλλες οικονομικές πληροφορίες και δεδομένα που είναι απαραίτητα για εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ο αριθμός κάρτας και ο αντίστοιχος κωδικός σας για σκοπούς ελέγχου πρόσβασης στο κτίριο. Επιπλέον, αρχεία απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων αρχείων αδειοδότησης και απουσίας ή/και ιατρικές γνωματεύσεις σε περιπτώσεις ασθένειας άνω των δύο ημερών. Επιπλέον, στοιχεία που προκύπτουν από συσκευές πλοήγησης (GPS) για τους οδηγούς της Εταιρείας.

Εάν είστε υποψήφιος υπάλληλος προς εργοδότηση, ενδεχομένως να διατηρήσουμε το όνομα, τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ακαδημαϊκά σας προσόντα, το βιογραφικό σας σημείωμα και τυχόν συνοδευτική επιστολή που έχετε μοιραστεί μαζί μας για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, καθώς και προηγούμενη εμπειρία σας. 

Εάν είστε πελάτης ενδεχομένως να διατηρήσουμε το όνομα, τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και φορολογικής ταυτότητάς σας και τον αριθμό της τραπεζικής σας κάρτας καθώς και αν έχετε προβεί σε διαδικτυακή αγορά τα προϊόντα τα οποία αγοράσατε.  

Εάν είστε συνεργάτης ή προμηθευτής ενδεχομένως να διατηρήσουμε το όνομα, τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το IBAN σας και τα αντίστοιχα τιμολόγια που εμπίπτουν σε εσάς. 

 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών και υπαλλήλων, συνεργατών και προμηθευτών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και την, από καιρού εις καιρόν, ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των δεδομένων αυτών έχουν ως εξής:

1. Για συμμόρφωσή της Εταιρείας με κάποια έννομη υποχρέωση (Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012), Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος και διενέργεια ετήσιου ελέγχου (Περί Εταιρειών Νόμος) και ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 (Ν.59(Ι)2010)).

2. Για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο πελάτης, ο υπάλληλος, ο συνεργάτης και ο προμηθευτής είναι συμβαλλόμενα μέρη ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησής τους πριν από τη σύναψη σύμβασης. 

3. Για λόγους προστασίας των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

4. Για σκοπούς ενημέρωσης σας σε σχέση με τα προιόντα μας εφόσον προηγουμένως έχετε συγκατατεθεί.

 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαβίβαση ΔΠΧ σε τρίτους δύναται να συμβεί όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού που διέπει την εκάστοτε επεξεργασία και μόνον για το σκοπό αυτό. Παραλήπτες, ανά περίπτωση, δύναται να είναι οι τράπεζες, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξωτερικοί ελεγκτές, επιθεωρητές εργασίας κυβερνητικοί οργανισμοί ή/και δημόσιες αρχές, όπως η Αστυνομία κατόπιν γραπτού αιτήματος ή/και συνεργάτες/προμηθευτές. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

 

Χρόνος και Τόπος Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

ΔΠΧ τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από εσάς προς εμάς, τηρούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία,  σε εξυπηρετητή (Server) και σε ασφαλισμένους αποθηκευτικούς χώρους στις υποδομές μας. 

 

H διατήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ των πελάτων, υπαλλήλων, προμηθευτών και συνεργατών μας θα γίνεται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους περισυλλέχθηκαν, μεταξύ άλλων για την εκπλήρωση οποιoνδήποτε νομικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομερή περιγραφή παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ομίλου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

         Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προς διαφύλαξη των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Κανονισμού από εσφαλμένη χρήση, παρέμβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. 

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη (αναλυτική) πολιτική στην Ιστοσελίδα μας: https://vassoseliades.com/. Συνιστάται να ελέγχετε κατά περιόδους την Πολιτική αυτή, ώστε να ενημερώστε για τον τρόπο κατά τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα.

 

Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΕΕ

Τα κατωτέρω αποτελούν τα δικαιώματα που κατέχετε σύμφωνα με της πρόνοιες του Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τα ΔΠΧ: 

(Λάβετε, ωστόσο, υπόψιν σας  ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκεινται σε προϋποθέσεις, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία) 

 

1. Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας ΔΠΧ, αλλά και το  δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

2. Δικαίωμα Διόρθωσης– Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών ή/και ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. 

3. Δικαίωμα στη Λήθη - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των ΔΠΧ, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(i) Τα ΔΠΧ δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

(ii) Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση αυτή (επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία) σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.α και  9.2.α του Κανονισμού και δεν προκύπτει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. 

(iii) Σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του Κανονισμού και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

(iv) Τα ΔΠΧ υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

(v) Τα ΔΠΧ πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία.

(vi) Τα ΔΠΧ έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8.1 του Κανονισμού.

4. Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ΔΠΧ, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας ΔΠΧ, ούτως ώστε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τις συγκεκριμένες πληροφοριές (π.χ. μέχρι να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους ή ο λόγος επεξεργασίας τους) και μέχρι να αρθεί ο περιορισμός. 

6. Δικαίωμα στη Φορητότητα  –   Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δικών σας ΔΠΧ, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε μορφή που έχει δομή, χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα αποστολής των πληροφοριών αυτών σε κάποιον άλλο οργανισμό, εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι τεχνικά εφικτή.

7. Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υποβληθείτε σε καμία απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αν αυτή η απόφαση έχει νομικές ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις σε εσάς.

8. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Στις περιορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε ενδεχομένως παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την περισυλλογή, επεξεργασία και μεταφορά ΔΠΧ για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση θα ισχύσει μόνο στην περίπτωση που δεν θίγει 

• τη νομιμότητα της επεξεργασίας, η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί 

• οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με άλλη νομική βάση. 

9. Επιπλέον των ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αν θεωρείτε ότι η από μέρους μας επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον τύπο των ΔΠΧ που διατηρούμε για εσάς ή αν θέλετε να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση των ΔΠΧ που διατηρούμε για εσάς, ή θέλετε να ασκήσετε κάποιο άλλο δικαίωμά σας σχετικά με θέματα δεδομένων, συστήνεται να αποστείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής απορρήτου. Αν και θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τέτοια αιτήματα πρόσβασης ή να επιβάλλουμε περιορισμούς ή απαιτήσεις κατόπιν τέτοιων αιτημάτων, αν απαιτούνται ή επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για Περαιτέρω Πληροφόρηση: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων, πελατών, συνεργατών και προμηθευτών που περιγράφονται πιο πάνω, αλλά και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας: 

 

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου

Εmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Υποβολή Παραπόνων: Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με το χειρισμό των δικών σας ΔΠΧ από την Εταιρεία μας ή πιστεύετε ότι οι απαιτήσεις του Κανονισμού ενδέχεται να μην τηρούνται πλήρως, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Όπως επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, http://www.dataprotection.gov.cy.